Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци в с.Долни Богров

Обединение „Закриване на депо Д. Богоров“, с водещ партньор „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД, изпълнява проект за закриване и рекултивация на старо депо за битови отпадъци до с. Долни Богров, община Кремиковци. Финансирането е получено по оперативна програма на ПУДООС с обща стойност на проекта – 29,9 млн. лв. Възложител е Столична община. Началото на строителните дейности е през май 2012 г., а срокът на изпълнение е 3 строителни години.

Общата площ на депото е 370 000 м2. Рекултивацията на депото има за цел да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци и отделения инфилтрат, както и подобряването на ландшафта и биоклимата в района.