ВиК мрежи Силистра

В края на 2013 г. „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД започва реализацията на обект „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра” (инженеринг)” по проект „Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013” с възложител община Силистра.

Инженеринговите дейностите по проектиране в работна фаза, строителство, авторски надзор и въвеждане в експлоатация включват: нови канализационни колектори, канализация за битови води след дъждопреливници, канализация за дъждовни води по трасето на битовата канализация, дъждопреливници за разделяне на канализация 16 бр., водопроводна мрежа – 9 км, канализационна мрежа – 31 км, сградни водопроводни отклонения (СВО) – 250 бр. и сградни канализационни отклонения (СКО) – 440 бр.