СПСОВ Кубратово

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД, като част от Консорциум „Кубратово“, е изпълнител на проект „Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на пречистване на азот и фосфор в Софийска ПСОВ Кубратово, доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори в Нови Искър“. Проектът е финасиран по програма ИСПА към Министерството на околната среда и водите. Стойността на договора, обхващащ проектиране, строителство, доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация, е 30 млн. евро и е изпълнен за периода април 2009 – юни 2012 г.

Софийската пречиствателната станция за отпадни води “Кубратово” е най-голямата на Балканския полуостров. Разположена е на площ от 600 дка и пречиства средно около 360 000 м3/ден. С рехабилитацията на съществуващите съоръжения и строителството на нови капацитетът на станцията се увеличава на 480 000 м3/ден средно денонощно водно количество или обслужване на 1,313 млн. жители.

Изпълнението на проекта включва рехабилитация на съществуващи утаители, реконструкция на биобасейни, внедряване на трета степен на пречистване на водите (отстраняване на азот и фосфор), с което се покриват изискванията за заустване на Директивата на ЕС за градски отпадъчни води. Изпълнено е и доизграждане на канална помпена станция „Нови Искър“ с тласкател и рехабилитация на канализационни колектори на гр. Нови Искър с дължината 15 км. и диаметри Ф300 и Ф600. Постигнати са автоматизация, контрол и управление на всички технологични процеси за пречистване на отпадъчни води в СПСОВ „Кубратово“.