Резервоари за питейна вода в община Поморие

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД успешно реализира проект за изграждане на резервоари за питейна вода с обем 7 500 м3 в с. Лъка, община Поморие. Възложител по проекта е община Поморие, а финасирането e осигурено на базата на тристранно споразумение между Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Поморие.

Община Поморие се водоснабдява с питейна вода от язовир „Камчия“. За целта е изградена деривация „Камчия“, която доставя вода от язовира до населените места в общината. С изграждането на резервоарите за питейна вода се облекчава работата на деривация „Камчия“ и се обезпечава денонощната нужда от питейна вода през летния сезон.

Строителството е завършено в определения в договора срок и обектът е предаден през декември 2008 г. с получено разрешение за ползване.