Рекултивация на депа за твърди битови отпадъци в област Кърджали

Консорциум „Хидрострой – Строително-предприемачески холдинг“, с водещ партньор „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД, реализира проект за рекултивацията на осем стари депа за твърди битови отпадъци (ДТБО) в област Кърджали. Финансирането е по програма ИСПА, възложител е Министерството на околната среда и водите, а общата стойност на проекта възлиза на 6,5 млн. евро.

Преустройството и рекултивацията на депата има за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда след приключване на експлоатацията на сметищата. С предвидените рекултивационни мероприятия ще се намали количеството на отделящия се инфилтрат и подобряване на ландшафта в района.

Цялостното изпълнение на поръчката включва два вида дейности. Първият вид е свързан с т.нар. земни работи – изгребване и извозване на отпадъците от шест стари сметища в Ардино, Черноочене, Джебел, Ивайловград, Кирково и Крумовград с общ обем над 180 хил. куб.м., а вторият – със закриването и рекултивирането на шестте стари сметища.

Депата за отпадъци край Момчилград и Кърджали, които са с обем около 200 хил. куб.м., са покрити със специална геосистема от водо- и газонепропускащи слоеве, хумус и трева. Целта е да не се допусне преминаването на атмосферните води през тялото на сметището, а от там и замърсяване на подпочвените води, както и улавянето на отделящия се газ метан и отвеждането му за използване за битови нужди.