ПСОВ Силистра

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД реализира обект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води /РПСОВ/ – Силистра, довеждащ и заустващ колектор (инженеринг)” по проект „Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013”, с възложител община Силистра. Проектът е завършен в срок, има издадени Акт 15 и Акт 16 и е въведен в експлоатация през декември 2015 г.

Инженеринговата услуга е за изграждане на пречиствателна станция с капацитет 47 031 екв. ж. РПСОВ включва механично стъпало, биологично стъпало, третиране на утайки, като проектът се осъществява съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и на общите договорни условия на FIDIC за проектиране и строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя – „Жълта книга”.