ПСОВ Пещера

През септември на 2013 г. „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД започва реализацията на проект „Инженеринг (проектиране в работна фаза, съгласуване, изпълнение на строителство, авторски надзор, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на персонал и пускане в експлоатация) на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пещера”, по проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013” с възложител община Пещера. Строителството завършва в определения в договора срок и обектът е предаден през август 2015 г. с получено разрешение за ползване.

В рамките на проекта се извършват инженерингови дейности по проектиране в работна фаза, изпълнение на строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и съпътстваща техническа инфраструктура, авторски надзор по изпълнение на доставка и монтаж на технологично оборудване, комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта, обучение на обслужващия персонал и пускане в експлоатация на ПСОВ на гр. Пещера за 25 000 екв. ж.