ПСОВ Пазарджик

Консорциумът между „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД и испанската компания „Аксиона Агуа“ СА е изпълнител на проекта за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в Пазарджик. Станцията обслужва над 150 000 души и е една от най-големите в страната, като в изграждането й са използвани най-съвременни технологии. В строителството на станцията са инвестирани над 11 млн. евро по проект по програма ИСПА, управляван от МОСВ.

Проектът на пречиствателната станция е одобрен от Европейската комисия през 2001 г., а строителството започва през април 2005 г. Възложител е Министерство на околната среда и водите.

С изграждането на пречиствателната станция ще се събират и третират градските отпадните води в съответствие с националните и европейските изисквания за опазване на околната среда. Технологията за пречистване на отпадните води в ПСОВ Пазарджик включва механично и биологично пречистване на водата и аеробно стабилизиране и механично обезводняване на утайките.

В рамките на извършените строителни работи е изпълнено техническо подобрение на етапа на предварително третиране на отпадните води, което осигурява механично отстраняване на едрите отпадъци, съдържащи се в тях. Повишен е капацитетът на помпената система, осигуряваща транспортирането на допълнителни товари и отпадни води. Извършени са възстановителни строително-монтажни работи по канализацията в старата индустриална зона на гр. Пазарджик. Рехабилитиран е и старият колектор към пречиствателната станция.