ПСОВ Хасково

Договорът за проектиране, строителство, доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води за гр. Хасково е подписан през 2004 г. Строителството се осъществява от българо-британския консорциум „Строително-предприемачески холдинг – Байуотър“, който печели международен търг, проведен от агенция ИСПА към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Стойността на договора е 16 млн. евро. Строителството на пречиствателната станция започва в края на месец април 2006 г., а въвеждането й в експлоатация е през април 2011 г.

ПСОВ гр. Хасково е част от проекта „Пречиствателни станции за отпадни води в басейна на река Марица“, който се осъществява съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия. Целта на проекта е да се намали замърсяването на р. Марица и нейните притоци. В по-глобален мащаб това ще доведе до подобряване на качеството на водата в Егейско море.

Пречиствателната станция е с проектен капацитет за 100 000 екв. ж. Избраната технология включва преминаване на суровата (отпадъчна) вода през пречиствателни съоръжения за задържане на нефтопродукти, механично пречистване, биологично пречистване, обезводняване на утайките и обеззаразяване на третираната вода, с което се осигурява вискоко качество на пречистените отпадъчни води. Предвиденото обеззаразяване при аварийни случаи (епидемии) се осъществява чрез натриев хипохлорид. По този начин се постигат следните показатели на пречистване: средна концентрация на общ азот (N) – 15 mg/l и средна концентрация на фосфор (Р) – 2 mg/l.

Станцията отговаря на най-високите изисквания за степен на пречистване. Обхватът на проекта включва и подбор и обучение на оперативен и технически персонал, надзор на всички оперативни дейности и поддържането на пречистванелната станция за срок от 2 години.