Претоварна станция за отпадъци (ПСО) Несебър

“Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД успешно реализира проект „Инженеринг (проектиране и строителство) на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) „Несебър“, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013“. Договорът е подписан в началото на 2014 г., а обектът е предаден в заложения срок през месец 2015 г. с получено разрешение за ползване.

Проектът се състои от подготовка на инвестиционни проекти във фаза “Работни проекти” и изграждане на Претоварна станция за отпадъци “Несебър”, като част от изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани от регион Бургас.

ПСО има претоварен и транспортен капацитет за битови отпадъци 15 000 т годишно, 1000 – 2500 т на месец и съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 20-36 хил. т. годишно или от 20 т/час.