Колектори и Канално-помпени станции (КПС), агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД реализира обект „Инженеринг (проектиране и строителство) на Колектори и Канално-помпени станции (КПС)”, по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013” с възложител община Несебър, стартирал през юни 2013 г.

Цялостното изпълнение на проекта включва изготвяне на работни проекти и изграждане на довеждащи колектори и тласкатели: Главен колектор към КПС 15 – 2082 м; Колектор от КПС 5 до КПС 15 – 7363 м; Довеждащ колектор от КПС 15 до ПСОВ – 7233 м; Напорни тръбопроводи от КПС 8 до СШ – 2428 м.

Работата включва още канални помпени станции (КПС), в т.ч. реконструкция на КПС 8, 10, 10-А и 13 и изграждане на КПС 12, 14 и 15. В обхвата на дейностите са и строително монтажни работи, доставки на машини и съоръжения, единични и комплексни изпитания, въвеждане на обекта в експлоатация, както и обучение и подпомагане на експлоатационния персонал при поддръжката на съоръженията.