Канализация в с. Михнево, общ. Петрич

За периода от 16 август 2013 г. до 14 август 2014 г. „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД успешно изпълнява обект „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа село Михнево, община Петрич”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Обхватът на строително-монтажните работи включва изграждане на канализация, състояща се от два главни клона и 48 второстепенни клона с обща дължина 9 378 м.л. Канализационната мрежа е изпълнена от бетонови тръби, положени в скални почви и стръмни улични терени. Изпълнени са и прилежащите съоръжения като дъждопреливници, улични ревизионни шахти, улични дъждоприемни оттоци, сградни канализационни отклонения, изгребна яма, преминаване на дере безнапорно, възстановяване на улици с трошено-каменна настилка.