Интегриран воден проект за гр. Русе, ЛОТ 1 и ЛОТ 2

„Интегриран воден проект за гр. Русе“ се осъществява с финансиране по програма ИСПА на ЕС. Целият проект е на стойност 57,7 млн. евро и цели разширение и обновление на водопроводната и канализационната мрежа, рехабилитация на магистралния водопровод Сливо поле – Русе и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води.

Разширението и обновлението на водопроводната и канализационната мрежа се изпълняват от българо-чешкия консорциум „Rousse Water Supply and Sewerage Network“, в чийто състав влизат „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД и OHL ZS.

Стойността на договора е близо 15 млн. евро и включва обновяване и разширение на канализационната и водоснабдителна мрежа на гр. Русе с обща дължина над 34 км. Официалният старт на строително-монтажните работи по Лот 1 и Лот 2 е поставен на 13 май 2008 г. с тържествен водосвет на бул. „Съединение“ в гр. Русе.

Строителството на Лот 1 „Разширение и обновление на водопроводната мрежа на гр. Русе” на стойност 2 508 943,56 евро е извършено в периода 3 декември 2008 г. до 31 август 2010 г. Изградените 40 подобекта са въведени в редовна експлоатация. Общата дължина на рехабилитираната и новоизградена водопроводна мрежа в града е 21 693,54 м, в т.ч. 1 558,55 м сградни водопроводни отклонения (СВО). На 32 подобекта са подменени старите водопроводи от азбесто-циментови и поцинковани тръби с полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) и чугунени тръби, а на 8 подобекта са изградени нови водопроводи.

Строителството на Лот 2 “Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа в гр. Русе“ обхваща реконструкция на канализационната мрежа на гр. Русе , в т.ч. и укрепване на Кейовата стена на р. Дунав. Събирателния колектор е с диаметри от ф1200 до ф2000 и е с дълбочина до 12 м, общата дължина е 12’150 м. Общата стойност на проекта е 12 359 392,21 EURO.

Изпълнените подобекти са приети и въведени в експлоатация, за което има издадени Сертификати за завършване от декември 2013 г.