Дълбоководно морско заустване, Равда

В началото на 2015 г. „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД реализира обект „Строителство на Дълбоководно морско заустване по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“, който е в рамките на ОП Околна среда 2007-2013.

В обекта са включени строеж на отвеждащ колектор на пречистените отпадъчни води от ПСОВ – Равда и изместване на заустването му в пояса за санитарна охрана, извън района на ползване на крайбрежните морски води. Трасето на тръбопровода е избрано така, че по най-кратък път да се достигне пояса на санитарна охрана. Крайната точка на заустването е приблизително на 2,5 км навътре в морето. Дълбоководното заустване е изградено като тръбопровод, състоящ се от двойка тръби HDPE 800 6PN. Преминаването на тръбопровода през прибойната зона се осъществява чрез надграждане и удължаване на съществуващата буна до 150 м дължина.

Общата дължина на трасето на сдвоения тръбопровод от ревизионната шахта до заустването е 2 436 м, от които – 150 м в инсталационния канал по новопостроената буна; 226 м в подводната траншея до 6 м дълбочина ; 504 м в преходен участък между траншеята и морско дъно до около 8,5 м дълбочина; 1556 м по дъното на дълбочина от 8,5 до 17 м. В този участък тръбопроводът е укрепен с опорни блокове на определени разстояния, съгласно работния проект. Буната е каменно-насипно изградена с ядро от взривена скална маса (ВСМ) и бронировка на откоса от скални блокове от 100 до 500 кг и 500 до 1500 кг (с наклон 1:2) в дълбочина. Изпълнението на буната е пионерно от брега. Бронировката е изпълнявана паралелно с нарастване на тялото на буната.