Кой сме ние

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД е една от най-големите строителни компании в България, лидер в екологичното и инфраструктурното строителство. Холдингът е основан през 2002 г. със 100% частен капитал.

Компанията разполага с целия набор от механизация и съоръжения, необходими за реализирането на широк кръг от строителни проекти. Освен екологичното и инфраструктурно строителство, холдингтът е специализиран и във високото строителство при изграждането на административни, жилищни и бизнес сгради и хотелски комплекси.

Бързото и стабилно развитие на дружеството се дължи на кадровия потенциал от висококвалифицирани мениджъри и служители, както и на модерната производствено-техническа база. През годините компанията инвестира многократно, за да изгради финансово устойчива структура, позволяваща да се обезпечи изпълнението на различни по тип и обем строителни работи, както и да гарантира реализацията на поетите ангажименти.

От май 2004 г. дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителите за всички групи строежи.

От ноември 2005 г. „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД притежава сертификат за успешно въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008. Сертификат за разработена и внедрена система за управление на условията на труд съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 компанията има от октомври 2007 г. От януари 2008 г. притежава и сертификат за внедрена система за управление на околната среда в съответствие със стандарт EN ISO 14001:2004, а от август 2012 г. успешно прилага и сертифицирана система за управление на социалната отговорност SA 8000:2008.

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД има богат опит и осъществява пълен инженеринг, обхващащ целия диапазон на строителния процес:

  • Изпълнение на екологични и инфраструктурни проекти – пречиствателни станции за отпадни и природни води; интегрирани водни проекти, обхващащи водопроводни и канализационни мрежи (ВиК), магистрални водопроводи, довеждащи колектори и други; депа и претоварни станции за отпадъци; електропреносна и транспортна (Ж.П.) мрежи;
  • Пpoучване и пpoeктиране в областта на инженерната инфраструктура, транспортно-комуникационни обекти, благоустройство, озеленяване и геодезически работи;
  • Промишлено, подземно и транспортно строителство;
  • Високо строителство на обществени, административни, индустриални и жилищни сгради, хотелски комплекси, спортни площадки и съоръжения;
  • Реконструкция, рехабилитация и модернизация на вече съществуващи сгради;
  • Производство на бетони, изпълнение на земни работи, строителни дейности със строителна механизация и техника, насипни товари, товаро-разтоварни дейности, сондиране за изливни пилоти, добив на инертни материали, кофражни системи;

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД реализира някои от най-значимите водни проекти в страната, като има най-голям пазарен дял сред българските фирми, реализирали изпълнението на подобни съоръжения. Единствен в България „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД е изградил и успешно въвел в експлоатация пет пречиствателни станции. Отличната работа на холдинга в областта на високото строителство и изпълнението на сложни инфраструктурни проекти доказват лидерската позиция на компанията сред строителните фирми в страната.

„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД е сертифицирана и за работа с класифицирана информация и има даден допуск за работа по обекти на НАТО с ниво на достъп “NATO Secret”.