Клиентите за нас

„ТАУФ-ХПК” ООД, в качеството си на Консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, Д-р Любка Костова, Управител, референция от 16.12.2011

Проект:„Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор на Софийската Пречистватаелна Станция за Отпадъчни Води „Кубратово” (СПСОВ Кубратово), доизграждане на канална помпена станция „Нови Искър” с тласкател и рехабилитация на канализационни колектори Нови Искър”

Строителните работи и при двата подобекта са завършени и са подписани Актове № 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Към настоящия момент заложените задачи в Договора са изпълнени в срок, целенасочено и с висок професионализъм.

Община Несебър, Виктор Борисов, Зам.-кмет на Община Несебър

Проект: „Строителство на Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС №15, община Несебър”

Всички дейности са приключени напълно и са изградени с висок професионализъм, качествено и в срок, в необходимия обем и съдържание, за което за обекта има издаден Констативен акт образец 15 през декември 2015 г. С настоящата референция потвърждаваме, че всички дейности са извършени от екип с висококвалифицирани кадри, осигуряващи професионалното и навременно изпълнение на задачите в съответствие с изискванията на Възложителя. Община Несебър изразява своята удовлетвореност от работата на фирма „ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ” АД, от който главна част е “Строително-предприемачески холдинг”, и я препоръчва на заинтересованите инвеститори като надежден партньор, на който може да се разчита за коректни взаимоотношения на високо професионално ниво.

„Егис БСЕОМ Международен и СИВИЕМ Консулт” Джойнт Венчър, г-н Илиян Иванов

Проект: Лот 2: „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа в гр. Русе"

Изпълненинието на канализационните мрежи, колектори, дъждопреливници и Кейова стена, както и вложените в тях материали и изделия са в пълно съответствие с изискванията на нормативните актове, техническите изисквания на проекта и тези на Възложителя. Всичките 32 подобекта са построени качествено и в срок за периода от 09.01.2008 г. до 20.12.2011 г. Изпълнените подобекти са приети и въведени в експлоатация, за което има издадени Сертификати за завършване от 10.12.2011г. и 20.12.2011 г. С настоящата референция потвърждаваме, че „Строително-Предприемачески Холдинг" ЕООД е строителна фирма, която притежава всички възможности /кадри, техника и опит/ да изпълнява професионално и отговорно договори за строителство на инфраструктурии обекти, съобразно съвременните национални и европейски технически